Банер
Вибрати мову
 • Ukrainian (UA)
 • Russian (CIS)
 • English (United Kingdom)
Групи "Електричні станції"
       f3
Поділитися
Статистика
Навчальний процес

Оформлення статтей ФЕА

УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!! Шановні студенти 5 та 6 курсу! Надаю детальну інформацію для оформлення статтей у збірник ФЕА. Детальніше ознайомитися можна тут.      З повагою, М.П. Болотний, асистент кафедри електричних ...

Понеділок, 14 травня 2018

Читати далі...
Вимоги до диплому

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

освітня програма Електричні станції

на ступінь вищої освіти "бакалавр"

Шановні абітурієнти!

Кафедра електричних станцій готує фахівців  з проектування, експлуатації та ведення режимів електричних станцій, а також спеціалістів з проведення робіт по технічному обслуговуванню, ремонту,  налагодженню і випробовуванню електрообладнання електричних станцій та підстанцій.З інформацією для вступу на факультет електроенерготехніки та автоматики можна ознайомитися тут: Інформація для вступників на перший курс

"Гаряча лінія" відбіркової комісії  (099) 030-96-63   kafedra_et @fea.kpi.ua   

Телефон гарячої лінії з питань вступу на ФЕА:
(+380 44) 204-96-45
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

                                                 

Навчання здійснюється

 • на бюджетній  основі  та за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • за денною та заочною (без від­риву від вироб­ництва) формами:
 • за найвищим 4-м рівнем акредитації всіх трьох ступенів університетської освіти:
 • за термінами: бакалавр;
 • особи,які навчаються на базі технічної освіти молод­шого спеціаліста і(за інди­відуаль­ними прискоре­ними програ­ма­ми)
 • після отримання диплому бакалавра  - продовження навчання у магістрі.

Студенти денної форми навчання мають змогу отримувати стипендію.

Абітурієнтам з інших міст забезпечуються  гуртожитком (№18)
 
Студенти за бажанням можуть паралельно отримувати другу економічну освіту на контрактній основі, або отримати військове звання на спеціалізованої війсь­ковій кафедрі університету

 

Щоб навчатися у нас Вам необхідно:

Бути розумною і цілеспрямованою людиною;

Успішно закінчити навчання в школі;

Мати сретифікат ЗНО по дисциплінам: Українська мова та література, Математика, Фізика або Іноземна мова ( приймаються результати за 2017, 2018, 2019 рр., а з іноземної мови лише за 2019р.)

Подати документи до приймальної комісії, на Спеціальність 141, освітня програма: Електричні станції;

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО:

 

tabl

Пам’ятайте, що при вступі у 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за  2017,2018 та 2019 роки (з предметів математика, фізика і україньска мова) і лише для іноземної мовисертифікат ЗНО повинен бути за 2019 рік.

Щодо дат прийому заяв та документів, проведення вступних випобувань, тощо ви можете ознайомитися у розділі "Ключові дати" на сайті pk.kpi.ua

Сертифікат факультету довузівської підготовки (ФДП)

Якщо ви маєте сертифікат ФДП, то бали сертифікату ФДП будуть додаватись автоматично через Ваш особистий кабінет. Ваш бал у сертифікаті ФДП буде помножений на коефіцієнт 0,05, таким чином ви можете одержати до 10 балів відповідно ( Наприклад: 100% = 200 балів, 200 * 0,05 = 10 додаткових балів ).

  СТУДЕНТИ ОДЕРЖУЮТЬ

 • гуманітарну та соціально-економічну підготовку до складу якої входить фiлософiя, економiчна теорія, правознавство, іноземна та українська мова, історія України та ін.;
 • природничо-наукову підготовку у складі математики фізики, обчислювальної технiки та алгоритм. мов, інженерної графiки, технiчної механiки, електротехнічних матерiалiв, основ метрології та ел. вимірювань;
 • професійну та практичну підготовку до складу якої входять теоретичнi основи електротехнiки електричнi машини, електричнi системи та мережi,  електрична частина станцiй та п/станцій, технiка високих напруг, релейний захист економiка i органiзацiя виробництва; 
 •  

  Дисципліни за вибором вищого навчального закладу доповнюють грунтовну загально-тех­нічну і технологічну підготовку. До них від­но­сяться: математичнi задачi енергетики, мате­ма­тичне моделювання, про­мислова елект­ронiка, технологія вироб­ництва електро­енергії, теорiя автоматичного керу­вання, основи теорії надій­ності, елект­рична частина електростанцій, екс­плуатація і режи­ми роботи електро­станцій, пе­ре­хiднi про­цеси в елект­ро­енергетицi, основи проек­тування теплових і гідравличних електро­станцій, менеджмент електро­станцій та ін.

УНІКАЛЬНІ, СПЕЦИФІЧНІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, ЯКИМИ ВОЛОДІЮТЬ ВИПУСКНИКИ

Завдяки використанню фундаментальной електро­енер­ге­тичной підго­товці та новітніх наукових досягнень в навчальній роботі і впровадження власних інно­ва­ційних технологій навчання, студенти спеціальності отримують унікальні, специфічні знання і уміння, які дозволяють  самостійно розвязувати  задачі  пов'язани з моделюванням режимних параметрів електроенерге­тичних об'єктів, розробкою експертних систем управ­лін­ня, диагностуванням електрообладнання, менедж­мен­том енергооб'єктів. Велика увага приділяється комп'ю­­терній підготовці майбутніх фахівців та сучасним системам управління.

Науко­ві зв’язки та домов­леності про обмін студентами із зарубіж­ними вузами дозво­ляють кращим студентам закінчити навчання в провід­них університетах Західної Європи та отримати подвійний диплом.
 
Випускники кафедри - висококваліфі­ковані кадри, здатні сприймати сучасні науково-технічні та еконо­мічні проблемі на сві­товому рівні, фахівці в га­лузі експлуатації, управ­­­­ління, проекту­ван­ня, а також менедж­менту тепло­вих, атом­них та гідрав­лічних електро­стан­цій, дослідження їх режимів.

ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

У багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенерге­тич­них систем, розподільчих мережах та сис­темах електропостачання промислових підпри­ємств, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах електроенергетич­ного напрямку. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" здатні виконувати роботу наукових співробітників, викладачів вищого навчального за­кладу, викладачів професійного навчально-виховного  закладу.
 

Вони успішно працюють в енерго­компа­ніях України, Росії, США, Канади та інших країн.  Найбільш відомі - НЕК «Укренерго», Укргідро­енер­го, Енергосис­теми та АЕС України, науково-дослідні інститути НАН України, Обл­енерго, АЕК «Київенерго», Магістральні елект­ричні мережі, електромонтажні підприємства, виробничі підприємства, проектні інститути Енергопроект, Укренерго­мережпроект, АВВ-Україна, Шнейдер-електрик, Київпроект, «Висо­ковольтний союз-Україна», ІЕК-Україна, Авіаційний науково – технічний комплекс «Антонов», ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» та інші державні і комерційні структури.