Банер
Вибрати мову
  • Ukrainian (UA)
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Групи "Електричні станції"
       f3
Поділитися
Статистика
Навчальний процес

Оформлення статтей ФЕА

УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!! Шановні студенти 5 та 6 курсу! Надаю детальну інформацію для оформлення статтей у збірник ФЕА. Детальніше ознайомитися можна тут.      З повагою, М.П. Болотний, асистент кафедри електричних ...

Понеділок, 14 травня 2018

Читати далі...
Вимоги до диплому

Перші лекції по електричній частині станцій були прочитані в 1920 році одним із засновників факультету проф. Скомороховим. Кафедра електричних станцій була організована в 1922 році і першими викладачами були сумісники з виробництва, які читали такі курси як «Передача електроенергії високої напруги», «Електрифікація підприємств», «Електричний привод». Пізніше зі зміцненням лабораторної бази кафедри були уведені додаткові спеціальні дисципліни «Основи планування електрогосподарства СРСР», «Електричні станції», «Електричні кабелі» і т.д. Лекції читали проф. О.О. Блазнів, проф.. П.В.Окулов, проф.Шенберг.

В 1931 році завідувача кафедри Б.Й.Доманського зміняє проф. Й.И. Гребінь. Під його керівництвом організовані три лабораторії релейного захисту, керування центральними електричними станціями, комутаційних апаратур. Аспіранти кафедри М.Л.Калніболотський, Ю.П.Гизила, А.Б.Будницький захистили кандидатські дисертації і стали провідними викладачами дисциплін «Апаратура і електроустаткування центральних електричних станцій», «Релейний захист», «Струми короткого замикання». Наукові розробки проф. Й.И. Гребеня спрямовані на вирішення завдань автоматичного регулювання режимів роботи електричних станцій. Доц. Гизела Е.П. займався розробкою пристроїв релейного захисту і автоматики. М.Л.Калніболотський займався аналітичним і експериментальним дослідженням перехідних процесів у системі власних потреб електростанцій. В 1938 році кафедру очолив доц. А.В.Орловський. В 1941-45 роках кафедра , як і весь інститут була евакуйована в Ташкент. Викладачі кафедри надавали науково-технічну допомогу підприємствам в області економії електроенергії, брали участь у розробці проектів ГЕС, М.Л.Калніболотський брав участь в оборонних битвах за м.Київ. Після війни склад кафедри поповнюють участники ВОВ І.М.Чиженко, С.І. Недзельский, Ю.Д.Іщенко. Проф. Орловський А.В. і аспірант Чиженко І.М. (пізніше академік НАН України, лауреат Ленінської премії) вели аналітичні і експериментальні дослідження компенсаційних перетворювачів. З 1955 року кафедру до складу якої входили проф. М.Л.Калніболотський , доц. Будницкий, ас. С.І. Недзельський, В.С. Благий, Ю.Д. Іщенко, П.Ф. Рибченко, очолює проф. М.Л.Калніболотський. У ці роки виходять навчальні посібники «Струми короткого замикання» (А.Б.Будницький, М.Л.Калніболотський), «Апаратура розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій» (А.Б.Будницький, М.Л.Калніболотський, С.І. Недзельський). У зв'язку з розвитком обчислювальної техніки на кафедрі створюється науковий напрямок, пов'язаний з моделюванням перехідних процесів електричних станцій і систем, виконані роботи були використані в Донбассенерго, Челябенерго, на Чернігівській ТЕЦ, Київській ТЕЦ-4. За результатами цих робіт в 1969 року асистент Костерєв М.В. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методів, алгоритмів і програми аналізу самозапуску двигунів власних потреб теплових електростанцій». В 1974 році кафедру очолив доц. Лепорський В.Д. Під його керівництвом з'явився новий напрямок наукових досліджень - розробка теорії, методів і способів автоматизованого і автоматичного керування великими електроенергетичними об'єктами і системами. В 1974-1997 роках вирішувались теоретичні і прикладні проблеми:

• оцінка і прогнозування параметрів режимів систем електроспоживання;
• ідентифікація перехідніх процесів в електроенергетичних системах;
• керування електроенергетичною системою при підтримці якості атмосфери міст;
• координація і оптимізація ЕЕС в умовах невизначеності;
• побудова систем прийняття рішень на основі мікро-ЕВМ;
• конструювання ієрархічних систем керування в електроенергетиці і т.д.Ці роботи виконували доц. Лукаш М.П., доц.Філатов О.Г., ас. Замидра В.І., Пологородник О.С., Ігнатюк С.В. За результатами досліджень В.Д. Лепорський захистив докторську, а семеро його учнів - кандидатські дисертації, булі надруковано близько 200 наукових робіт, шість методичних посібників, внесені доповнення до навчальних планів і програм дисциплін по спеціальності “Електричні станції”.

Під керівництвом проф. М.В.Костерєва подальший розвиток одержали роботи в області моделювання динамічних процесів в енергосистемах з урахуванням особливостей енергопостачання від атомних станцій. Розроблені

• комплексна математична модель енергоблоку з атомним реактором;
• метод оцінки найбільш імовірних збурювань залежно від стану елементів системи;
• метод аналізу електромагнітних перехідних процесів на основі математичного опису системи у формі зміни стану;
• чисельно-аналітичний метод дослідження періодичного руху системи для аналізу асинхронних режимів енергосистем.

Запропоновані методи і моделі дослідження динаміки енергосистем з атомними електростанціями реалізовані у вигляді програмного забезпечення і використовуються в 17 енергетичних організаціях.

В 1970 р. Під керівництвом доц.Слизського Е.П. починаються дослідження в області стійкості вузлів навантаження з потужними синхронними двигунами, які використаються на електроприводних компресорних станціях магістральних газопроводів.

За досягнення в області розробки нових матеріалів із заданими властивостями к.т.н., доц. Кириленко В.М. у складі колективу вчених став Лауреатом Держпремії України в області матеріалознавства. Викладачі кафедри брали активну участь в інститутській наукової тематиці, присвяченій раціональному використанню поновлюваних джерел енергії під керівництвом чл.-кор. АН України Г.И.Денисенко.

З 1999 року кафедру очолює проф., д.т.н. Костерєв М.В. автор понад 130 наукових праць, серед яких монографія “Моделювання і динаміка атомних електростанцій при збурюваннях в енергосистемі”. Під його керівництвом захистили дисертації 11 кандидатів технічних наук. Усього на кафедрі опубліковано понад 6 монографій, 3 підручники із грифом Міносвіти України, понад 180 навчальних посібників інститутського видавництва. Захищено 4 докторських і 37 кандидатських дисертацій.

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

"Електричні станції" - це фахівці в галузі експлуатації, управління, проектування, а також менеджменту теплових, атомних та гідравлічних електростанцій, дослідження їх режимів.

Цей напрям підготовки забезпечує кафедра “ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ”, що заснована в 1922 році і є однією з авторитетніших у НТУУ «КПІ». За час існування на кафедрі підготовлено понад 2500 спеціалістів, з них 150 - для 32 країн світу. Серед випускників кафедри є міністри, академіки, директори енергокомпаній, провідні фахівці з різних напрямків електроенергетичної галузі. Серед них: Міністр палива і енергетики України – Продан Ю.В., Згуровський М.3. – колишній міністр освіти України, академік, д.т.н., нинішній ректор НТУУ "КПІ"; Чиженко І.М. - професор, лауреат премій, багато років працював завідуючим кафедрою ТОЕ, Баталов А.Г.- заступник директора НЕК "Укренерго", та інші відомі спеціалісти.

Випускники кафедри одержують грунтовну загально-технічну і технологічну підготовку, велика увага приділяється комп'ютерній підготовці майбутніх фахівців менеджменту електричних станцій та сучасним системам управління.

Грунтовна та всебічна підготовка фахівців дозволяє їм плідно працювати у багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенергетичних систем, розподільчих мережах та системах електропостачання промислових підприємств, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах електроенергетичного напрямку.

На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький колектив, до складу якого входять:1 д.т.н., 5 доцентів, к.т.н. Кафедра має сучасні лабораторії, клас ПЕОМ, об'єднаних у мережу з виходом до INTERNET, відео-клас для створення та перегляду навчальних відеофільмів.

Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторія АВВ кафедри (ауд.004-20) оснащена сучасним обладнанням високовольтної та середньої напруги для розподілу електроенергії, обладнанням релейного захисту та автоматики електротехнічних систем, що використовується у навчальному процесі для проведення наукових досліджень і для підвищення кваліфікації працівників енергетичної галузі України. Завдяки можливості працювати на ньому студенти ознайомлюються з найкращими технологічними рішеннями і набувають відповідних експлуатаційних навичок з читання схем електричних з'єднань і виконання оперативних перемикань в розподільних пристроях, що, в свою чергу, дозволяє університету готувати спеціалістів тієї кваліфікації, яка потрібна нині вітчизняній економіці.  

22-1

Лабораторія "Електрична частина станцій та підстанцій" (ауд.003-20). В даній лабораторії відтворюють порядок оперативних перемикань при переході приєднань з однієї системи шин на іншу, вивід в ремонт секційного вимикача, вивчають конструктивні особливості високовольтних вимикачів, вимірювальних трансформаторів струму та напруги. Кожна дія порядку перемикань в період проведення ремонтних робіт супроводжується не тільки коментарем віртуального лектора, але і покроковою імітацією порядку перемикань в період проведення ремонтних робіт, а також зміною кольору відповідного оперативного переключення. Швидкість подачі кожної порції інформації регулюється студентом, що дозволяє кожному студенту вибирати свій індивідуальний темп роботи.

electro4ast

Лабораторія "Електродинамічна модель енергосистеми" (ауд.001-20). Електродинамічна модель енергосистеми з високою точністю імітує реальні умови експлуатації електрообладнання з урахуванням його особливостей. Тут розроблена і широко застосовується методика створення еквівалентної схеми приєднання станції до енергосистеми, дані для якої отримуються в процесі системних випробувань безпосередньо на об'єкті. 

Лабораторні заняття дозволяють вивчати перехідні процеси в одномашінной електричній системі, процес синхронізації синхронного генератора з електричною системою, заходи щодо обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах, процеси при самозапуску двигунів навантаження та власних потреб електростанцій, схеми електричних з'єднань і порядок виконання оперативних перемикань в розподільних пристроях.

edm

edm2

Лабораторія "Дослідження перехідних процесів в ЕЕС" (ауд.025-20). Лабораторні заняття дозволяють вивчати перехідні процеси в електричних мережах, заходи щодо обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах.

perehoda1

Лабораторія "Комп ютерного моделювання режимів роботи ЕЕС" (ауд.150-20). При проведенні занять з навчальних дисциплін «Перехідні процеси в електроенергетиці», «Перехідні електромеханічні процеси в електроенергетичних системах», «Протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистем», «Проектування електричних станцій», «Програмні засоби для вирішення електроенергетичних задач» використовуються комплекси компютерних програм «Раток», «Компас», «Расар», «DIgSILENT Power Factory», які забезпечують:

- отримання навичок дослідження найпростіших електроенергетичних систем, як в усталеному режимі, так і в перехідному режимі при широкому спектрі збурень;

500px-gis1

- розрахунок симетричних та несиметричних усталених режимів, струмів КЗ для 1, 2 або трифазних мереж довільної конфігурації змінного і постійного струму;

- ведення перспективних схем за допомогою прив'язки елементів до часу введення і варіантів розвитку;

- аналіз низьковольтних і оптимізація розподільчих мереж;

- оптимізація режимів енергосистем та оцінка стану;

- моделювання електромагнітних і електромеханічних перехідних процесів, розрахунки статичної та динамічної стійкості;

- розрахунок, моделювання та координація систем РЗА, пристроїв силової електроніки, FACTS;

- моделювання та аналіз обважнених і аварійних режимів за критеріями N-1, N-m;

- визначення параметрів первинних регуляторів і величини обертового резерву потужності;

- аналіз систем збудження і автоматичних регуляторів напруги;

- визначення та налаштування параметрів стабілізаторів.

 powerfactory