ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

освітня програма Електричні станції

на ступінь вищої освіти "бакалавр"

Вартість навчання у 2019/2020 навчальному році

 Шановний абітурієнт!

 Отже закінчена школа, ось він - довгоочікуваний документ про повну загальну середню освіту та складене ЗНО, саме час обрати майбутню професію. Якщо тебе приваблює  висока мета – дарувати світло і тепло, досягнути кар’єрних успіхів, отримувати гідну заробітню платню, то обрання спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка дозволяє набути фундаментальні знання у питаннях:

 • генерації електричної енергії на об’єктах традиційної та відновлювальної енергетики;
 • керування режимами роботи енергосистем;
 • розподілу електричної енергії та електропостачання;
 • проектування об’єктів електроенергетики;
 • автоматизації промислових підприємств;
 • розробки та впровадження автоматизованих електромеханічних систем.

Твій шлях буде нелегкий, але коли ти отримаєш диплом  бакалавра, станеш затребуваний на безлічі  підприємств як в Україні, так і в усьому світі,  або вступити на наступній рівень освіти – у магістратуру. З дипломом освітньої програми «Електричні станції» зможеш обирати між

 • проектуванням всіх видів електричних станцій та підстанцій,
 • експлуатацією та веденням режимів як окремих електричних станцій так і всієї енергосистеми,
 • проведенням робіт по технічному обслуговуванню, ремонту,  налагодженню і випробовуванню електрообладнання електричних станцій та підстанцій.

Вступ за сертифікатом ЗНО

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою підготовки “Електричні станції”. Набір на Вступ за сертифікатом ЗНО на бакалаврат здійснюється на денну форму навчання за кошти держбюджету та за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб) та на заочну форму навчання за контрактом

З інформацією для вступу на факультет електроенерготехніки та автоматики можна ознайомитися тут

Інформація для вступників на перший курс

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського у 2020 році

Інструкція по подачі заяви

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Положення про випускників системи довузівської підготовки

 

 

Телефон гарячої лінії з питань вступу на ФЕА:
Адреса Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16.
Телефон: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46
Сайт приймальної комісії: http://pk.kpi.ua/
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі (вул. Металістів, 5-А).
Сайт приймальної комісії для іноземних громадян: http://istudent.kpi.ua

   Навчання здійснюється

 • на бюджетній  основі  та за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • за денною та заочною (без від­риву від вироб­ництва) формами:
 • за найвищим 4-м рівнем акредитації всіх трьох ступенів університетської освіти:
 • за термінами: бакалавр;
 • особи,які навчаються на базі технічної освіти молод­шого спеціаліста (за інди­відуаль­ними прискоре­ними програ­ма­ми)
 • після отримання диплому бакалавра  - продовження навчання у магістрі.

   Студенти денної форми навчання мають змогу отримувати стипендію. Абітурієнтам з інших міст забезпечуються  гуртожитком (№18). Студенти за бажанням можуть паралельно отримувати другу економічну освіту на контрактній основі, або отримати військове звання на спеціалізованої війсь­ковій кафедрі університету.

Щоб навчатися у нас Вам необхідно:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну середню освіту Вага балу за успішне закінчення підготовчих курсів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Математика* 0,5 Один із фахових не менше ніж 125 за умови, що інший не менше за 100
3. Фізика* або Іноземна мова* (англійська, німецька, французька мови) 0,2 Один із фахових не менше ніж 125 за умови, що інший не менше за 100

* – фахові конкурсні предмети

Пам’ятайте, що при вступі у 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за  2018, 2019 та 2020 роки (з предметів математика, фізика і україньска мова) і лише для іноземної мови сертифікат ЗНО повинен бути за 2019 та за 2020 роки.

Щодо дат прийому заяв та документів, проведення вступних випобувань, тощо ви можете ознайомитися у розділі “Ключові дати” на сайті pk.kpi.ua

Сертифікат факультету довузівської підготовки (ФДП)

Якщо ви маєте сертифікат ФДП, то бали сертифікату ФДП будуть додаватись автоматично через Ваш особистий кабінет. Ваш бал у сертифікаті ФДП буде помножений на коефіцієнт 0,05, таким чином ви можете одержати до 10 балів відповідно (Наприклад: 100% = 200 балів, 200 * 0,05 = 10 додаткових балів).

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий коефіцієнт (ГК) та сільський коефіцієнт (СК), причому:
– ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;
– СК дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають в селі без реєстрації, не застосовується.

СТУДЕНТИ ОДЕРЖУЮТЬ:

 • гуманітарну та соціально-економічну підготовку до складу якої входить фiлософiя, економiчна теорія, правознавство, іноземна та українська мова, історія України та ін.;
 • природничо-наукову підготовку у складі математики фізики, обчислювальної технiки та алгоритм. мов, інженерної графiки, технiчної механiки, електротехнічних матерiалiв, основ метрології та ел. вимірювань;
 • професійну та практичну підготовку до складу якої входять теоретичнi основи електротехнiки електричнi машини, електричнi системи та мережi,  електрична частина станцiй та п/станцій, технiка високих напруг, релейний захист економiка i органiзацiя виробництва;

   Дисципліни за вибором вищого навчального закладу доповнюють грунтовну загально-тех­нічну і технологічну підготовку. До них від­но­сяться:

 • математичнi задачi енергетики,
 • мате­ма­тичне моделювання електричних режимів,
 • про­мислова елект­ронiка,
 • технологія вироб­ництва електро­енергії,
 • теорiя автоматичного керу­вання,
 • основи теорії надій­ності,
 • елект­рична частина електростанцій,
 • екс­плуатація і режи­ми роботи електро­станцій,
 • пе­ре­хiднi про­цеси в елект­ро­енергетицi,
 • основи проек­тування теплових і гідравличних електро­станцій,
 • менеджмент електро­станцій
 • протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистем та ін.

УНІКАЛЬНІ, СПЕЦИФІЧНІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, ЯКИМИ ВОЛОДІЮТЬ ВИПУСКНИКИ

   Завдяки використанню фундаментальной електро­енер­ге­тичной підго­товці та новітніх наукових досягнень в навчальній роботі і впровадження власних інно­ва­ційних технологій навчання, студенти спеціальності отримують унікальні, специфічні знання і уміння, які дозволяють  самостійно розвязувати  задачі  пов'язани з моделюванням режимних параметрів електроенерге­тичних об'єктів, розробкою експертних систем управ­лін­ня, диагностуванням електрообладнання, менедж­мен­том енергооб'єктів. Велика увага приділяється комп'ю­­терній підготовці майбутніх фахівців та сучасним системам управління, що відкриває широкі перспективи для роботи пов'язаної з IT сектором. Науко­ві зв’язки та домов­леності про обмін студентами із зарубіж­ними вузами дозво­ляють кращим студентам закінчити навчання в провід­них університетах Західної Європи та отримати подвійний диплом

   Випускники кафедри - висококваліфі­ковані кадри, здатні сприймати сучасні науково-технічні та еконо­мічні проблемі на сві­товому рівніфахівці в га­лузі експлуатації, управ­­­­ління, проекту­ван­ня, а також менедж­менту тепло­вих, атом­них та гідрав­лічних електро­стан­цій, дослідження їх режимів.

ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

   У багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенерге­тич­них систем, розподільчих мережах та сис­темах електропостачання промислових підпри­ємств, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах електроенергетич­ного напрямку. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" здатні виконувати роботу наукових співробітників, викладачів вищого навчального за­кладу, викладачів професійного навчально-виховного  закладу. 

   Вони успішно працюють в енерго­компа­ніях України, Росії, Турції, Ірану, США, Канади, Австралії та інших країн.  Найбільш відомі - НЕК «Укренерго»Укргідро­енер­гоЕнергосис­теми та АЕС Українинауково-дослідні інститути НАН УкраїниОбл­енерго, ДТЕК «Київенерго»Магістральні елект­ричні мережі, електромонтажні підприємства, виробничі підприємства, проектні інститути ЕнергопроектУкренерго­мережпроектАВВ-УкраїнаШнейдер-електрикКиївпроект«Висо­ковольтний союз-Україна»ІЕК-УкраїнаАвіаційний науково – технічний комплекс «Антонов»ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» та інші державні і комерційні структури.