Перші лекції по електричній частині станцій були прочитані в 1920 році одним із засновників факультету проф. Скомороховим. Кафедра електричних станцій була організована в 1922 році і першими викладачами були сумісники з виробництва, які читали такі курси як «Передача електроенергії високої напруги», «Електрифікація підприємств», «Електричний привод». Пізніше зі зміцненням лабораторної бази кафедри були уведені додаткові спеціальні дисципліни «Основи планування електрогосподарства СРСР», «Електричні станції», «Електричні кабелі» і т.д. Лекції читали проф. О.О. Блазнів, проф.. П.В.Окулов, проф.Шенберг.

   В 1931 році завідувача кафедри Б.Й.Доманського зміняє проф. Й.И. Гребінь. Під його керівництвом організовані три лабораторії релейного захисту, керування центральними електричними станціями, комутаційних апаратур. Аспіранти кафедри М.Л.Калніболотський, Ю.П.Гизила, А.Б.Будницький захистили кандидатські дисертації і стали провідними викладачами дисциплін «Апаратура і електроустаткування центральних електричних станцій», «Релейний захист», «Струми короткого замикання». Наукові розробки проф. Й.И. Гребеня спрямовані на вирішення завдань автоматичного регулювання режимів роботи електричних станцій. Доц. Гизела Е.П. займався розробкою пристроїв релейного захисту і автоматики. М.Л.Калніболотський займався аналітичним і експериментальним дослідженням перехідних процесів у системі власних потреб електростанцій. В 1938 році кафедру очолив доц. А.В.Орловський. В 1941-45 роках кафедра , як і весь інститут була евакуйована в Ташкент. Викладачі кафедри надавали науково-технічну допомогу підприємствам в області економії електроенергії, брали участь у розробці проектів ГЕС, М.Л.Калніболотський брав участь в оборонних битвах за м.Київ. Після війни склад кафедри поповнюють участники ВОВ І.М.Чиженко, С.І. Недзельский, Ю.Д.Іщенко. Проф. Орловський А.В. і аспірант Чиженко І.М. (пізніше академік НАН України, лауреат Ленінської премії) вели аналітичні і експериментальні дослідження компенсаційних перетворювачів. З 1955 року кафедру до складу якої входили проф. М.Л.Калніболотський , доц. Будницкий, ас. С.І. Недзельський, В.С. Благий, Ю.Д. Іщенко, П.Ф. Рибченко, очолює проф. М.Л.Калніболотський. У ці роки виходять навчальні посібники «Струми короткого замикання» (А.Б.Будницький, М.Л.Калніболотський), «Апаратура розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій» (А.Б.Будницький, М.Л.Калніболотський, С.І. Недзельський). У зв'язку з розвитком обчислювальної техніки на кафедрі створюється науковий напрямок, пов'язаний з моделюванням перехідних процесів електричних станцій і систем, виконані роботи були використані в Донбассенерго, Челябенерго, на Чернігівській ТЕЦ, Київській ТЕЦ-4. За результатами цих робіт в 1969 року асистент Костерєв М.В. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методів, алгоритмів і програми аналізу самозапуску двигунів власних потреб теплових електростанцій». В 1974 році кафедру очолив доц. Лепорський В.Д. Під його керівництвом з'явився новий напрямок наукових досліджень - розробка теорії, методів і способів автоматизованого і автоматичного керування великими електроенергетичними об'єктами і системами. В 1974-1997 роках вирішувались теоретичні і прикладні проблеми:

  •  оцінка і прогнозування параметрів режимів систем електроспоживання; 
  •  ідентифікація перехідніх процесів в електроенергетичних системах; 
  •  керування електроенергетичною системою при підтримці якості атмосфери міст; 
  •  координація і оптимізація ЕЕС в умовах невизначеності;
  •  побудова систем прийняття рішень на основі мікро-ЕВМ; 
  •  конструювання ієрархічних систем керування в електроенергетиці і т.д.Ці роботи виконували доц. Лукаш М.П., доц.Філатов О.Г., ас. Замидра В.І., Пологородник О.С., Ігнатюк С.В. За результатами досліджень В.Д. Лепорський захистив докторську, а семеро його учнів - кандидатські дисертації, булі надруковано близько 200 наукових робіт, шість методичних посібників, внесені доповнення до навчальних планів і програм дисциплін по спеціальності “Електричні станції”.

   Під керівництвом проф. М.В.Костерєва подальший розвиток одержали роботи в області моделювання динамічних процесів в енергосистемах з урахуванням особливостей енергопостачання від атомних станцій. Розроблені

  •  комплексна математична модель енергоблоку з атомним реактором;
  •  метод оцінки найбільш імовірних збурювань залежно від стану елементів системи; 
  •  метод аналізу електромагнітних перехідних процесів на основі математичного опису системи у формі зміни стану; 
  •  чисельно-аналітичний метод дослідження періодичного руху системи для аналізу асинхронних режимів енергосистем.

   Запропоновані методи і моделі дослідження динаміки енергосистем з атомними електростанціями реалізовані у вигляді програмного забезпечення і використовуються в 17 енергетичних організаціях.

  В 1970 р. Під керівництвом доц.Слизського Е.П. починаються дослідження в області стійкості вузлів навантаження з потужними синхронними двигунами, які використаються на електроприводних компресорних станціях магістральних газопроводів.

 

   За досягнення в області розробки нових матеріалів із заданими властивостями к.т.н., доц. Кириленко В.М. у складі колективу вчених став Лауреатом Держпремії України в області матеріалознавства. Викладачі кафедри брали активну участь в інститутській наукової тематиці, присвяченій раціональному використанню поновлюваних джерел енергії під керівництвом чл.-кор. АН України Г.И.Денисенко.

 

   З 1999 року кафедру очолює проф., д.т.н. Костерєв М.В. автор понад 130 наукових праць, серед яких монографія “Моделювання і динаміка атомних електростанцій при збурюваннях в енергосистемі”. Під його керівництвом захистили дисертації 11 кандидатів технічних наук. Усього на кафедрі опубліковано понад 6 монографій, 3 підручники із грифом Міносвіти України, понад 180 навчальних посібників інститутського видавництва. Захищено 4 докторських і 37 кандидатських дисертацій.